Ravn Therkelsen

  • Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), jacy stali się niewypłacalni. Sąd oddala konkluzja ogłoszenie upadłości, jeżeli trasat doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył do niej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.…[Read more]

  • By zdołać dalej rozważać zapisy księgi V poniżej zamieszczono słowniczek zwrotów używanych w dalszej treści. Wniosek zatwierdzenie układu wydaje się składany do sądu przed chwilą wówczas, gdy dłużnik dostanie większość głosów wymaganą do odwiedzenia przyjęcia układu. Anons bankructwa: sąd, ogłaszając upadłość dłużnika, informuje tym reno…[Read more]

  • Ravn Therkelsen became a registered member 4 days, 21 hours ago